Kriteriji

Kriteriji so namenjeni orientaciji športnim organizacijam pri zasnovi novih športnih programov ter ohranjanju kakovosti že obstoječih in predstavljajo osnovo za podeljevanje znaka kakovosti Zdravo društvo.

Osnova za podelitev znaka kakovosti Zdravo društvo je dodelan sistem kriterijev, ki na enostaven in pregleden način omogoča preverjanje kakovosti dela v športnih organizacijah in njihovo vključevanje v mrežo.
 
Športna unija Slovenije uvršča projekt Zdravo društvo v preventivni sistem svojega delovanja na področju športa za vse usmerjenega v zdravje. Organizirani šport za vse je namreč primeren za izpolnjevanje zahtev po kakovosti v sklopu celostne krepitve zdravja, saj omogoča socialno integracijo ter druge pozitivne učinke.
 
Uvedba znaka kakovosti pripomore k uresničevanju naših prizadevanj, da bi v društvih zagotovili in ponudili strokovne, kakovostne in zdravju koristne športne vadbe, podprte s testiranjem telesne pripravljenosti ter da bi te ponudbe nenehno izboljševali. Zdravju koristen program mora biti jasno zasnovan v obliki samostojne ponudbe za določene ciljne skupine (po starosti, spolu, poklicu,…), z določenimi cilji in vsebinami.
 
Kriteriji so namenjeni orientaciji športnim organizacijam pri zasnovi novih športnih programov ter ohranjanju kakovosti že obstoječih. Športna unija Slovenije na osnovi izpolnjevanja kriterijev podeli znak kakovosti za obdobje dveh (2) let (od datuma podelitve znaka).
 
Za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo morajo društva in športne organizacije izpolnjevati sledeče kriterije:
 1. Celostno zastavljen program
 2. Enotna organizacijska struktura
 3. Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa
 4. Stalen nadzor kakovosti
 5. Vloga društva kot partnerja v projektu 
Kriterij kakovosti št. 1: Celostno zastavljen program  
Društvo oziroma organizacija izvaja program športno rekreativne vadbe oziroma vadbe za zdravje, ki je jasno zasnovan v obliki samostojne ponudbe za določeno ciljno skupino z določenimi cilji in vsebinami. Pri tem se ocenjuje sledeče dejavnike:
 
 • definiranje ciljne skupine programa: potrebno je upoštevati zlasti starost udeležencev in poznati razlike med otroci in mladostniki, odraslimi ter starejšimi. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi spol, funkcijske sposobnosti in življenjsko okolje udeležencev
 • vsebina programov se lahko navezuje na izboljšanje in ohranjanje telesne pripravljenosti (vzdržljivost, moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje) ali preprečevanje zdravstvenih težav
 • prostor, kjer se program izvaja, je lahko športna dvorana, telovadnica ali naravno okolje, v kolikor je za izvajanje programa primeren
 • spodbujanje in promocija zdravega načina življenja med vadečimi: motiviranje vadečih za redno vadbo, organizacija predavanj, delavnic, svetovanje članom, objava prispevkov v komunikacijskih kanalih društva (splet, družbena omrežja, e-obvestila za vadeče, zloženke ipd.)
Dodatno: društvo za izvajanje ali uvedbo funkcionalne vadbe Zdrava vadba ABC pridobi 6 dodatnih točk. 
 
Kriterij kakovosti št. 2: Enotna organizacijska struktura vadbe
Konstantne spremembe vedenja v smislu trajne krepitve zdravja lahko dosežemo le na dolgoročen način. Naš cilj je, da se udeleženci kar se da trajnostno navadijo in navežejo na ponudbe programov telesne vadbe. To lahko dosežemo s kombinacijo tečajev (začetni in nadaljevalni tečaj) in trajnih ponudb vadb.
 
 • ritem in trajanje ponudb: tečaj obsega najmanj 10 ur in se odvija najmanj enkrat tedensko. Vadba se odvija najmanj eno uro tedensko, 40 ur letno. Redna vadba se odvija najmanj dve uri tedensko, 80 ur letno
 • število udeležencev: velikost skupine je omejena na maksimalno 30 udeležencev, pri čemer se priporoča, da število vadečih na vaditelja ne presega 20 posameznikov. Tako lahko udeleženem zagotovimo individualno oskrbo in svetovanje
Kriterij kakovosti št. 3: Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa  
Vaditelj in trener vadbenih programov mora imeti: 
 
 • ustrezno izobrazbo športne smeri ali pridobljeno strokovno usposobljenost za delo v športu
Znanje, spretnosti in sposobnosti je potrebno poglabljati z rednimi izpopolnjevanji. Sem sodijo licenčni seminarji, predavanja in delavnice v okviru ŠUS AKADEMIJE oziroma izobraževanja ostalih relevantnih deležnikov (Fakulteta za šport, Zdravstvena fakulteta, športne zveze ipd.).
 
Kriterij kakovosti št. 4: Stalen nadzor kakovosti 
S stalnim nadzorom kakovosti preverjamo, da programi zdravju koristnega športa za vse dosegajo zadane cilje. Obveznosti društva/organizacije:
 
Nadzor kakovosti dela v organizacijah se odvija preko:
 
 • letnega programskega poročila v obliki vprašalnika za koordinatorja programa v organizaciji in vaditelje programov
Kriterij kakovosti št. 5: Vloga društva kot partnerja v projektu  
Organizacija, vključena v mrežo, stremi k uresničevanju ideje projekta. Pri promociji vodene telesne vadbe in zdravega življenjskega sloga se lokalno in regijsko povezuje s sorodnimi organizacijami, podjetji, zdravstvenimi domovi, lokalno skupnostjo, šolami, domovi za starejše občane, dnevnimi centri ipd. Jih obvešča o svoji ponudbi, deli promocijski material in predstavlja programe s ciljem spodbujanja vključevanja različnih skupin in posameznikov v redno in organizirano telesno vadbo.