Razpis 2021

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja (testi hoje, delavnice ipd.). 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbeki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem telesne pripravljenosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, kompetentnost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo. 

Več o kriterijih najdete TUKAJ.

VSEBINA RAZPISA

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa meritev splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katere se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Zato smo programe vadb uskladili z ustrezno oceno gibalne učinkovitosti posameznika glede na njegovo starost in osnovno telesno pripravljenost. V ta namen se v društvih uporablja evropska baterija European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vkključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam.

Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo sofinancirali izvedbo za končnega uporabnika brezplačnih meritev z evropsko baterijo European Fitness Badge.

Obenem bomo strokovnemu kadru iz društev omogočili brezplačno udeležbo na izobraževanju za samostojno izvedbo omenjene baterije.  

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

Športna unija Slovenije v okviru programa Zdravo društvo članicam mreže sofinancira delo strokovnega kadra pri izvedbi ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo evropske baterije European Fitness Badge ter društvom nudi strokovno in promocijsko podporo.

Športna unija Slovenije bo v letu 2021 sofinancirala strokovni kader za izvajanje aktivnosti programa Zdravo društvo – izvedba ocene gibalne učinkovitosti, ki bo za posameznika brezplačna na lokalni ravni skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov v času od 1. 6. do 30. 10. 2021 (Fundacija za šport) in spremljajočimi razpisnimi pogoji do porabe razpoložljivih sredstev.

Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo evropske baterije European Fitness Badge oziroma strokovnega kadra, ki vodi izvedbo.

POSTOPEK PRIJAVE

 1. Izpolnitev PRISTOPNICE za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo in izpolnitev spletnega obrazca PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA (velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo).
 2. Vnos dogodka (izvedbe testiranja) v SPLETNI OBRAZEC najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. Pri vnosu panoge izberete testiranje telesne pripravljenosti. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
 3. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Zdravo društvo« in izpolniti obvezna polja.
 4. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
 5. Podpis pogodbe, ki jo podpisano in ožigosano vrnete po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, Ljubljana ali elektronski pošti na naslov ziga.sodrznik@sportna-unija.si. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

Obvezne priloge pristopnici:

 • dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in
 • podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki.

Pristopnica skupaj z zahtevanimi prilogami in vpisom dogodka v koledar mora biti urejena najpozneje do 20. 9. 2021, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2021.

Pogodbo vam po prejetju pristopnice in prijavi dogodka pošljemo po elektronski pošti.

S prijavo v program se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi pogoje za sodelovanje, obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

Znak kakovosti Zdravo društvo lahko pridobi športna organizacija in društvo, ki je član Športne unije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto in izpolnjuje kriterije, določene v sistemu kriterijev. Športna unija Slovenije na podlagi izpolnjevanja kriterijev društvu podeli znak kakovosti za dve (2) leti. 

Pogoji za kandidaturo na razpis in obveznosti izvajalca:

 • prijavitelj oziroma izvajalec je član Športne unije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto;
 • prijavitelj oziroma izvajalec nima neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami oziroma ni soudeležen v tekočih sodnih sporih s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami;
 • udeležba na programu je za končnega uporabnika brezplačna in vsem dostopna;
 • aktivnosti se izvajajo v Sloveniji;
 • aktivnosti vodijo strokovno izobraženi delavci ali strokovno usposobljeni delavci na področju športa;
 • aktivnosti niso del uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), dogodki niso organizirani z namenom tekmovanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ;
 • izpolnitev e‐prijave v spletni koledar športnih dogodkov www.slovenijavgibanju.si;
 • prijavitelj oziroma izvajalec mora pri izvedbi programov, ki so sofinancirani, na primeren način z logotipi Fundacije za šport in Športne unije Slovenije seznaniti udeležence programov, da jih sofinancira Fundacija za šport in Športna unija Slovenije;
 • izvajalec je dolžan poskrbeti za pojavnost blagovne znamke Zdravo društvo (logotip na spletni strani, na letaku ali drugi tiskovini, povezani s prijavljenim programom, predstavitev projekta s strani moderatorja na dogodku, navedba sofinancerja v objavljenih novicah o dogodku);
 • izvajalec je dolžna poskrbeti za varno izvajanje programa v skladu z veljavno zakonodajo;
 • izvajalec je pri izvedbi sofinanciranih programov dolžan upoštevati načela trajnostnega razvoja, kot jih opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ter program izvesti na način, da le ta nima negativnih vplivov na naravo in okolje;
 • izvajalec mora posredovati poročilo o izvedeni aktivnosti skladno s spodnjimi navodili, odobrena sredstva sofinanciranja morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije in izvedbe testiranja oziroma strokovnega kadra, ki vodi aktivnost;
 • izvajalec mora posredovati dokazila o namenski porabi sredstev skladno z navodili in posredovati izdan račun za sofinanciranje programa Zdravo društvo, ko izpolni vse ostale obveznosti;
 • izvajalec je najkasneje 5 dni po izvedenem dogodku dolžan poročati o športnem dogodku. To stori preko elektronskega obrazca na portalu www.slovenijavgibanju.si. Povezavo do e‐obrazca prejme po e‐pošti.

Poročilo vključuje:

 • objavo fotografij dobre kakovosti (najmanj 5);
 • navedbo števila udeležencev in strokovnih delavcev;
 • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
 • navedbo oblik in načinov predstavitve programa Zdravo društvo in sofinancerjev;
 • posredovanje dokazil o namenski porabi sredstev v višini 170% odobrenih denarnih sredstev.

Kopije plačanih računov pošljete na e‐naslov ziga.sodrznik@sportna‐unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana.

V primeru, da organizator projekta ugotovi nepravilnosti z izvajanjem programa ali izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, izvajalec ne bo upravičen do izplačila odobrenih sredstev za izvedbo programa.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1.6.2021 do 20.9.2021, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31.10.2021.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu ziga.sodrznik@sportna-unija.si oziroma na telefonski številki 051 437 433.