Razpis Zdravo društvo 2022

CILJI IN NAMEN

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja.

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem gibalne učinkovitosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo za dve leti. 

 

 

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV ZNAKA KAKOVOSTI ZDRAVO DRUŠTVO

Kriterij kakovosti št. 1: Celostno zastavljen program  

Društvo oziroma športna organizacija izvaja program športno rekreativne vadbe oziroma vadbe za zdravje, ki je jasno zasnovan v obliki samostojne ponudbe za določeno ciljno skupino, z določenimi cilji in vsebinami. Pri tem se ocenjuje sledeče dejavnike:

 • definiranje ciljne skupine vadbe: potrebno je upoštevati zlasti starost udeležencev in poznati razlike med otroci in mladostniki, odraslimi ter starejšimi. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi spol, funkcijske sposobnosti in življenjsko okolje udeležencev.
 • vsebina programov se lahko navezuje na izboljšanje in ohranjanje telesne pripravljenosti (vzdržljivost, moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje) ali preprečevanje zdravstvenih težav.
 • prostor, kjer se program izvaja, je lahko športna dvorana, telovadnica ali naravno okolje, v kolikor je za izvajanje programa primeren.
 • spodbujanje in promocija zdravega načina življenja med vadečimi: motiviranje vadečih za redno vadbo, organizacija predavanj, delavnic, svetovanje članom, objava prispevkov v komunikacijskih kanalih društva (splet, družbena omrežja, e-obvestila za vadeče, zloženke ipd.).

 

Kriterij kakovosti št. 2: Enotna organizacijska struktura vadbe

Konstantne spremembe vedenja v smislu trajne krepitve zdravja lahko dosežemo le na dolgoročen način. Naš cilj je, da se udeleženci kar se da trajnostno navadijo in navežejo na ponudbe programov telesne vadbe. To lahko dosežemo s kombinacijo tečajev (začetni in nadaljevalni tečaj) in trajnih ponudb vadb.

 • ritem in trajanje ponudb: tečaj obsega najmanj 10 ur in se odvija najmanj enkrat tedensko. Vadba se odvija najmanj eno uro tedensko, 40 ur letno. Redna vadba se odvija najmanj dve uri tedensko, 80 ur letno.
 • število udeležencev: velikost skupine je omejena na maksimalno 30 udeležencev, pri čemer se priporoča, da število vadečih na vaditelja ne presega 20 posameznikov. Tako lahko udeleženem zagotovimo individualno oskrbo in svetovanje.

 

Kriterij kakovosti št. 3: Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa

Strokovni delavec, ki izvaja programe, mora imeti:

 • ustrezno izobrazbo ali pridobljeno strokovno usposobljenost za delo v športu.

 

Kriterij kakovosti št. 4: Stalen nadzor kakovosti

S stalnim nadzorom kakovosti preverjamo, da programi zdravju koristnega športa za vse dosegajo zadane cilje. Obveznosti društva/športne organizacije:

 • oddati PRISPEVEK oz. poročilo o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani; 
  • fotografije dobre kakovosti (najmanj 15) z vadbe (na 3 slikah mora biti razvidna zastava Zdravo društvo);
  • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
  • navedbo oblik in načinov predstavitve projekta in sofinancerjev.
 • oddaja letnega poročila.

Izvajalec je najkasneje do 30. septembra 2022 dolžan poročati o izvedbi programa redne telesne vadbe. To stori z oddajo prispevka oz. poročila preko e-pošte na e-naslov zd@sportna-unija.si. 

 

Kriterij kakovosti št. 5: Vloga društva kot partnerja v projektu  

Športna organizacija, vključena v mrežo, stremi k uresničevanju ideje projekta. Pri promociji vodene telesne vadbe in zdravega življenjskega sloga se lokalno in regijsko povezuje z zdravstvenimi organizacijami (centri za krepitev zdravja, zdravstveno vzgojnimi centri) in sorodnimi organizacijami, jih obvešča o svoji ponudbi in z njimi sodeluje pri izvedbi skupnih akcij promocije gibanja in zdravega načina življenja (testi hoje, ocena gibalne učinkovitosti).

Povezavo do kriterijev najdete TUKAJ.

 

VSEBINA RAZPISA

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje gibalne učinkovitosti je njena ocena, osnovno orodje pa meritev splošne gibalne učinkovitosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Programe vadb smo uskladili s programom Vadba na recept, ki vključuje ustrezno oceno gibalne učinkovitosti posameznika glede na njegovo starost in osnovno telesno pripravljenost, ter strokovno izbiro vaj, imenovanih Vaje na recept (osebni trening). V ta namen se v društvih uporablja evropska baterija testov European Fitness Badge (EFB testiranje), ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vključili v Certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju.

Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke, oceno gibalne učinkovitosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen, varen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam (Vaje na recept). V kolikor se posameznik sam odloči za nadaljnje sodelovanje, pa poteka trening Vaj na recept s pomočjo aplikacije BH GYMLOOP, ki si jo lahko vsak vadeči naloži na telefon. S tem se vadečemu omogoči spremljavo napredka, enostavnega prilagajanja vadbe njegovim sposobnostim in tudi željam.

 

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

 • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo v letu 2022 za končnega uporabnika sofinancirali izvedbo brezplačnih meritev z EFB baterijo testov preko programa Vadba na recept.
 • Strokovnemu kadru v društvih, ki imajo znak kakovosti Zdravo društvo, bomo omogočili brezplačno udeležbo na izobraževanju za samostojno izvedbo meritev z baterijo testov EFB.  
 • Športna unija Slovenije v okviru programa Zdravo društvo članicam mreže sofinancira delo strokovnega kadra pri izvedbi ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo EFB baterije testov ter društvom nudi strokovno in promocijsko podporo, skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2022 (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Športna unija Slovenije bo sofinancirala strokovni kader za izvajanje aktivnosti programa Zdravo društvo pod konceptom izvedbe programa Vadba na recept – izvedba ocene gibalne učinkovitosti (EFB testiranje), ki bo za posameznika brezplačna na lokalni ravni skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov v času od 1. 5. 2022 do 30. 10. 2022 (Fundacija za šport) in spremljajočimi razpisnimi pogoji do porabe razpoložljivih sredstev.

Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo evropske baterije testov European Fitness Badge (EFB) oziroma strokovnega kadra, ki vodi izvedbo.

Več o programu Vadba na recept, TUKAJ.

 

POSTOPEK PRIJAVE

1. Izpolniti SKUPNI OBRAZEC PRISTOPNICE (prijavnice) za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo in PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA, izpolnjenega, podpisanega, žigosanega, je potrebno oddati po elektronski pošti na e-naslov: zd@sportna-unija.si. Velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo, oziroma jim je potekel rok dveh let.

2. Vnos dogodka, izvedbe programa Vadba na recept v OBRAZEC PRIJAVNICE (klik)najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. S klikom na povezavo na spletni strani najdete obrazec, ki si ga naložite na računalnik. V obrazcu je panoga že navedena, zato vpis vključuje še podatke: kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca, idr. 

3. Po prejetju pristopnice in prijavi dogodka vam po elektronski pošti v pdf obliki pošljemo dve pogodbi: 

 • Pogodbo o sodelovanju v programu Zdravo društvo in Zdrava vadba v letu 2022 
 • Pogodbo o sofinanciranju projekta Vadba na recept in European fitness badge v letu 2022 

5. Podpis dveh pogodb, ki ju obe hkrati podpisane in ožigosane, skenirane vrnete po elektronski pošti na naslov zd@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

Obvezne priloge pristopnici: 

 • Dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in 
 • Podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki. 

Pristopnica skupaj z zahtevanimi prilogami in vpisom dogodka mora biti urejena najpozneje do 20. septembra 2022, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2022

S prijavo v program se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi pogoje za sodelovanje, obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

 

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

Znak kakovosti Zdravo društvo lahko pridobi športna organizacija in društvo, ki je član Športne unije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto in izpolnjuje kriterije, določene v sistemu kriterijev. Športna unija Slovenije na podlagi izpolnjevanja kriterijev društvu podeli znak kakovosti za dve (2) leti. 

Pogoji za kandidaturo na razpis in obveznosti izvajalca:

 1. prijavitelj oziroma izvajalec je član Športne unije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto;
 2. udeležba na programu je za končnega uporabnika brezplačna in vsem dostopna;
 3. aktivnosti se izvajajo v Sloveniji;
 4. aktivnosti vodijo strokovno izobraženi delavci ali strokovno usposobljeni delavci na področju športa;
 5. aktivnosti NISO del uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), dogodki NISO organizirani z namenom tekmovanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ;
 6. prijavitelj oziroma izvajalec mora pri izvedbi programov, ki so sofinancirani, na primeren način z logotipi Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Športne unije Slovenije seznaniti udeležence programov, da jih sofinancira Fundacija za šport in Športna unija Slovenije;
 7. izvajalec je dolžan poskrbeti za pojavnost blagovne znamke Zdravo društvo (logotip na spletni strani, na letaku ali drugi tiskovini, povezani s prijavljenim programom, predstavitev projekta s strani moderatorja na dogodku, navedba sofinancerja v objavljenih novicah o dogodku);
 8. izvajalec je dolžna poskrbeti za varno izvajanje programa v skladu z veljavno zakonodajo;
 9. izvajalec je pri izvedbi sofinanciranih programov dolžan upoštevati načela trajnostnega razvoja, kot jih opredeljuje Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ter program izvesti na način, da le ta nima negativnih vplivov na naravo in okolje;
 10. izvajalec mora posredovati poročilo o izvedeni aktivnosti skladno s spodnjimi navodili, odobrena sredstva sofinanciranja morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije in izvedbe testiranja oziroma strokovnega kadra, ki vodi aktivnost;
 11. izvajalec mora posredovati dokazila o namenski porabi sredstev skladno z navodili in posredovati izdan račun za sofinanciranje programa Zdravo društvo, ko izpolni vse ostale obveznosti;
 12. izvajalec je najkasneje 2 dni po izvedenem dogodku dolžan poročati o dogodku, izvedeni aktivnosti v obliki oddaje PRISPEVKA oziroma POROČILA.

Prispevek oz. poročilo vključuje:

 • fotografije dobre kakovosti (najmanj 10, vsaj na 3 slikah razvidni zastavi Zdravo društvo in European Fitness Badge);
 • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
 • navedbo števila udeležencev in strokovnih delavcev;
 • navedbo oblik in načinov predstavitve programa Zdravo društvo in sofinancerjev;
 • posredovanje dokazil o namenski porabi sredstev v višini 170% odobrenih denarnih sredstev.
 1. Poročilo, prispevek in kopije plačanih računov izvajalec pošlje na e‐naslov zd@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana.

V primeru, da organizator projekta ugotovi nepravilnosti z izvajanjem programa ali izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, izvajalec ne bo upravičen do izplačila odobrenih sredstev za izvedbo programa.

 

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1. 4. 2022 do 20. 9. 2022, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2022.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu zd@sportna-unija.si oziroma na telefonski številki 031 397 378.

 

Projekt sofinancira Fundacija za šport.